.

.
Paisani in anda pà a fiera di u Niolu. LC Canniccioni v 1910

27/02/2018

Genesi 3, 19

"Magnarè u pani cù lu sudori di u tò visu, fin tantu che tu sighi vultatu à a tarra, chi da edda fussi estratu; postu chi polvara sei, ed in polvara turnarè".